สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-20  เวลา 15:23:24 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
121594
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอุไรวรรณ ยี่สันเทียะ
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครือข่าย Internet  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- เนื่องจากมีการกั้นห้องใหม่ จึงมีการขยับสาย LAN
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการเดินทาย LAN เข้าใหม่ ให้สามารถใช้งาน Internet ได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:28:00 น.