สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-07-21  เวลา 11:17:16 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
187519
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
โปรแรกมประยุกต์   เปิดไฟล์ PDF ไม่ขึ้น
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- เปิดไฟล์ PDF ไม่ขึ้น
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Adobe ReaderX เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:21:08 น.
ไม่มีรูปภาพ