สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-06-24  เวลา 11:03:42 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
000316
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   สั่งปริ้นแต่เอกสารไม่ออก
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-009-000/10
สาเหตุของปัญหา:
- การสั่งงานเครื่องปริ้นผิดพลาด
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการ สั่งปิด - เปิดระบบ printer Port ใหม่ และทดสอบการปริ้นอีกครั้ง
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  24 มิถุนายน 2563 เวลา 14:10:50 น.
ไม่มีรูปภาพ