สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-03-12  เวลา 09:35:16 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
031671
ชื่อผู้ใช้บริการ:
หทัยกาญจน์ ส่งแสงจันทร์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- ปริ้นสีแดงไม่ออก สีเพี้ยน
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ปริ้นไม่ออกเนื่องจาก อากาศเข้าสายส่งน้ำหมึก แก้ไขโดยการไล่อากาศออกจากสาย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  12 มีนาคม 2563 เวลา 09:36:24 น.