สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-01-02  เวลา 13:28:17 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
541811
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวนิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ตัวดูดกระดาษมีปัญหาไม่ดูดกระดาษ
หมายเลขเครื่อง:
MFC-J4700W
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษเนื่องจาก ลูกกลิ้งดึงกระดาษหัก 1 ตัว ทำใหเครื่องไม่สามารถทำงานต่อได้
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- เห็นควรบันทึกเพื่อส่งร้านซ่อม
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  2 มกราคม 2563 เวลา 13:43:40 น.