สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-12-17  เวลา 09:42:52 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
122838
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายมาโนช โคมเดือน
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
Microsoft Office   - เปิดใช้งานโปรแกรม office ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สปช.ฉช.2 7440-001-0001/243/61
สาเหตุของปัญหา:
- คอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Microsoft Office 365 และ Office 2013 แต่ Office 365 ถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น จึงทำให้ไม่สามารถเปิด ไฟล์ที่ใช้ Office 365 ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ทำการลบ Microsoft Office 365 ออกให้ใช้ Office 2013 แทน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  17 ธันวาคม 2562 เวลา 10:08:13 น.