สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-27  เวลา 15:04:59 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
023751
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่องสแกนเนอร์   แสกนเอกสารไม่ออก
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Ink cover open
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สลัก ink cover หลวม ทำการแก้ไขโดยการขยับให้แน่น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:05:21 น.