สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-09-24  เวลา 10:38:03 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
132024
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม:
บริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
Driver Printer    ระบบสแกนใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/128
สาเหตุของปัญหา:
โปรแกรม Control Center 4 ใช้งาน Driver เครื่องปริ้น รุ่น MFC-J430DW แต่เครื่องปริ้นที่ต่อเป็นรุ่น MFC-J470DW ซึ่ง ไม่ตรงรุ่น ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับสแกนเอกสารได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง โปรแกรม Control center 4 สำหรับ Driver รุ่น MFC-J470DW โปรแกรมจึงสามารถสั่งเครื่องให้สแกนเอกสารได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  24 2562 เวลา 11:05:41 น.