สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-07-22  เวลา 10:51:35 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
6158
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ไม่ทำงาน
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
หมึกแท้หมดจากตลับหมึกสี จึงทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากเครื่อง วัดระดับหมึกแท้ได้เท่านั้น ไม่สามารถวัดระดับหมึกเติมได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แก้ไขโดย กดปุ่ม reset ค้างไว้ เพื่อให้เครื่อง reset ค่าระดับหมึกในตลับ เครื่องพิมพ์จึงสามารถทำงานต่อได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:17:28 น.