สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-26  เวลา 10:41:42 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
294921
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ทำการเข้าปรับนาฬิกาในระบบ BIOS
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:42:48 น.
ไม่มีรูปภาพ