สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-26  เวลา 09:13:14 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
133990
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
หมายเลขเครื่อง:
EPSon MX14
สาเหตุของปัญหา:
สาย ปริ๊นเตอร์หลวม
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
เช็คสถานะการเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์ และขยับหรือเสียบสายปริ๊นเตอร์ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:08:18 น.