สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-04-03  เวลา 11:42:29 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
133990
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นาวสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดหน้าจอไม่ติด
หมายเลขเครื่อง:
เปิดหน้าจอไม่ติด
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่อง boot ไม่ขึ้น
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ตรวจเช้ค RAM
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  18 เมษายน 2562 เวลา 15:04:57 น.
ไม่มีรูปภาพ