สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-02-12  เวลา 08:22:03 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
496158
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ระบบปฏิบัติการ windows  
หมายเลขเครื่อง:
245/61
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องปริ้นสแกนเอกสารเป็น pdf ไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ใช้โปรแกรมช่วยสแกนเอกสาร
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:18:02 น.
ไม่มีรูปภาพ