สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-23  เวลา 14:26:54 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
324080
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
ิbrother MFC-J4700W
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องไม่สามารถสแกนไฟล์ PDF หลายๆหน้าได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
โหลดโปรแกรม ช่วยในการสแกนแล้วรวมไฟล์ที่สแกนแปลงเป็น PDF 1 ไฟล์แล้วมีหลายหน้า ชื่อโปรแกรม WinScan2PDF
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:01:52 น.