สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-02-08  เวลา 10:00:54 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
023751
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ปริ้นสีไม่ออก
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- หัวพิมพ์สีตัน
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แก้ไขโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์สี
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:32:11 น.
ไม่มีรูปภาพ