สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-02-07  เวลา 14:17:01 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
027417
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางประภาพร มั่นเจริญ
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องเปิดไม่ติด
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
เปิดเครื่องไม่ติด
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ตรวจดูปลั๊กไฟว่าหลวมหรือไม่ -ขยับปลั๊กไฟ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มาก
ดำเนินการเมื่อ:
  7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:20:41 น.
ไม่มีรูปภาพ