สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2022-04-19  เวลา 10:39:01 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
816266
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ญาณินท์ ใสสุก
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ  
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/101
สาเหตุของปัญหา:
Hard disk เสีย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการเปลี่ยน harddisk ลูกใหม่และติดตั้งโปรแกรมใช้งาน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  19 เมษายน 2565 เวลา 15:21:34 น.