สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-08-07  เวลา 16:02:45 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
352946
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ค้างใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ดำเนินการติดตั้ง และลงโปรแกรม driver เครื่องปริ้น
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  28 2564 เวลา 10:05:09 น.
ไม่มีรูปภาพ