สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-03-08  เวลา 09:11:46 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
102282
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ภัทรวดี เดชเฟื่อง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ระบบปฏิบัติการ windows  
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-001-0001/237/61
สาเหตุของปัญหา:
- Windows เข้าสู่ savemod อันอาจจะเกิดการอัพเดทระบบ
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- สามารถเข้าไปที่ C:\Users\Lenovo\Desktop เพื่อคัดลอกเอาไฟล์งานต่างๆและไอคอนโปรแกรมมออกมา และสำรองไว้ - เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะปกติ windows ก็จะตั้งค่ากลับมาดังเดิม - ดำเนินการทำ Disk Defag เพื่อจัดเรียงข้อมูล Harddisk ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  8 มีนาคม 2564 เวลา 15:59:40 น.
ไม่มีรูปภาพ