สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-12-12  เวลา 14:48:28 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
067447
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ห้องประชุม   แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมพุทธโสธร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (conference) เวลา 10.00 น.
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
-
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมเรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:35:19 น.