สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-12-21  เวลา 09:03:03 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
152282
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวพัชริดา ทรงเจริญ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
Driver Printer   
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องแจ้งเตือนให้ยอมรับการเปลี่ยนน้ำหมึกหลังจากเติมหมึกแล้ว
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการแนะนำผู้ใช้ ในการเซทค่าเพื่อยอมรับการเติมน้ำหมึก
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:17:44 น.
ไม่มีรูปภาพ