สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-12-15  เวลา 10:44:43 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
013677
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   microsoft office หมดอายุ
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-001-0001/220
สาเหตุของปัญหา:
microsoft office หมดอายุ
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการ activate Key ให้ จึงสามารถใช้งานต่อได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  15 ธันวาคม 2563 เวลา 11:27:19 น.