ที่
โรงเรียน
จำนวนนักเรียนทั้ง
ตาม ทร.14
จำนวนนักเรียน
ที่เข้าเรียนในเขต
จำนวนนักเรียนที่เข้า
เรียนนอกเขต
จำนวนนักเรียน
นอกเขตเข้ามาเรียน
เอกสาร
1
บ้านท่าม่วง
12
4
0
0
2
บ้างหนองขาหยั่ง
43
43
0
0
3
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
36
12
24
0
4
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
8
5
3
10
5
บ้านอ่างทอง
8
7
0
7
6
บ้านนาโพธิ์
62
62
0
0
7
บ้านกระบกเตี้ย
16
11
5
8
8
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
17
11
6
0
9
บ้านห้วยตะปอก
34
13
21
15
10
บ้านไร่ดอน
39
5
27
0
11
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
30
13
17
0
12
บ้านไร่ดอน
38
5
6
0
13
บ้านท่าทองดำ
70
16
44
10