ระดับชั้น
จำนวนประชากร
วัยเรียน
การเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
ร้อยละ
ไม่ได้ เรียนต่อ
สังกัด สพฐ.
เอกชน
กทม.
อปท
ตชด.
สศศ.
อื่น ๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3,708
2,915
569
88
88
22
2
96
100
-