จำนวนนักเรียน แยกชาย หญิง จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ)
86
80
166
อนุบาล 2 (อนุบาล 1 เดิม)
1,319
1,347
2,738
อนุบาล 3 (อนุบาล 2 เดิม)
1,559
1,443
3,002
รวมก่อนประถมศึกษา
3,036
2,870
5,906
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,665
1,492
3,147
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,742
1,615
3,357
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,718
1,534
3,252
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,565
1,467
3,032
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,603
1,447
3,050
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,618
1,442
3,060
รวมประถมศึกษา
9,901
8,997
18,898
มัธยมศึกษาปีที่ 1
740
545
1,285
มัธยมศึกษาปีที่ 2
604
555
1,159
มัธยมศึกษาปีที่ 3
610
494
1,104
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
1,954
1,594
3,548
รวมทั้งสิ้น
14,891
13,461
28,352