โรงเรียน
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน
ห้อง
รวม
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
สวนป่าอุปถัมภ์
0
27
20
47
14
25
16
22
28
43
148
25
23
10
58
12