ปีการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
รวม
ยุบ
เลิก
ยุบ
เลิก
2562
2560