จำนวนสถานศึกษา จำแนกรายสังกัด และรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ที่
อำเภอ
ในสังกัด ศธ.
นอกสังกัด
สพฐ
ร้อยละ
เอกชน
เทศบาล
ตชด.
อปท.
1
พนมสารคาม
40
27.21
3
-
-
-
2
สนามชัยเขต
35
23.81
2
-
2
1
3
ท่าตะเกียบ
20
13.61
-
-
-
-
4
แปลงยาว
19
12.93
1
-
-
-
5
บางคล้า
18
12.24
3
2
-
1
6
ราชสาส์น
7
4.76
-
-
-
-
7
คลองเขื่อน
8
5.44
-
-
-
-
รวม
147
100
9
2
2
2

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน

ที่
ขนาดโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
1
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1 – 120 คน
64
2
โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121 - 600 คน
68
4
โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 601 -1,500 คน
4
5
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป
1
รวมทั้งสิ้น
147