รายงานเป็น excel
โรงเรียน
รายการประเมินผล
ระดับคะแนนเฉลี่ย
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
ระดับเขต
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับเขต
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับเขต
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
บ้านสุ่งเจริญ 2563
69.61
73.13
74.14
70.04
72.23
71.86
69.83
73.20
73.02
วัดหนองเค็ด 2563
69.61
74.13
74.14
70.04
72.23
71.86
69.83
73.20
73.02
บ้านยางแดง 2563
69.61
74.13
74.14
70.04
72.23
71.86
69.83
73.20
73.02
วัดดอนทอง 2563
69.61
74.13
74.14
70.04
72.23
71.86
69.83
73.20
73.02
บ้านห้วยตะปอก 2562
65.75
67.49
68.50
70.34
72.51
72.81
68.05
70.00
70.66
บ้านปลายคลอง 2562
31.64
0.00
0.00
49.64
0.00
0.00
40.65
0.00
0.00
บ้านหนองปลาซิว 2562
65.41
67.49
68.50
70.15
72.51
72.81
67.78
70.00
70.66
บ้างหนองขาหยั่ง 2562
65.75
67.49
68.50
70.34
72.51
72.81
68.05
70.00
70.66
บ้านเขาหินซ้อน 2562
65.75
67.49
68.50
70.34
72.51
72.81
68.05
70.00
70.66
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 2562
65.75
67.49
68.50
70.34
72.51
72.81
68.05
70.00
70.66
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 2561
64.92
65.70
66.13
70.33
71.17
71.24
67.62
68.44
68.69
บ้านหนองปลาซิว 2561
65.36
65.70
66.13
71.19
71.17
71.24
68.28
68.44
68.69
บ้านหนองปลาซิว 2560
74.22
73.34
73.57
69.73
69.52
69.58
72.03
71.46
71.60