ผลงานบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ชื่อรางวัล
จำนวน / ปีงบประมาณ
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
1  คุรุสภา 5
2  คุรุสดุดี 45
3  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทราดีเด่น
4  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
5  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่น
6  สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
7  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
8  พระพฤหัสบดี
9  MOE AWARDS 5555