ผลการประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน / ปีงบประมาณ
ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
1 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES) ดีมาก
2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS) มาตรฐานขั้นสูง
3 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Smart OBEC) 5
4 ผลการประเมินเขตสุจริต ITA ไม่ผ่าน