ปีการศึกษา ประเภทเด็กด้อยโอกาส / จำนวน (คน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 รวม
ประถมศึกษา 0
ประถม 0
มัธยมต้น 0