คะแนน O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

excel ป.6 |  excel ม.3

ปีการศึกษา
รายการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
  บ้านสุ่งเจริญ
54.61
54.96
56.20
37.61
37.64
38.78
27.80
28.59
29.99
44.41
38.87
43.55
40.42
40.02
42.13
  วัดหนองเค็ด
54.99
59.23
56.20
38.34
37.64
38.78
28.34
28.59
29.99
39.99
38.87
43.55
40.42
41.08
42.13
  วัดดอนทอง
54.96
58.54
56.20
37.64
40.18
38.78
28.59
31.00
29.99
38.87
48.03
43.55
40.01
44.43
42.13
  บ้านห้วยตะปอก
48.39
47.95
49.07
34.79
34.30
35.55
32.10
31.60
32.90
32.91
30.86
34.42
37.05
36.17
37.98
  บ้านเขาหินซ้อน
46.86
47.97
49.09
32.81
34.30
35.55
30.24
31.60
32.90
29.17
30.86
34.12
34.77
36.18
37.99
  บ้านหนองปลาซิว
48.39
47.95
49.07
34.79
34.30
35.55
32.10
31.60
32.90
32.91
30.86
34.42
37.05
36.18
37.99
  ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
36.70
37.61
38.67
32.81
34.30
35.55
30.24
31.60
32.90
29.17
30.86
34.42
32.23
33.59
35.38
  บ้านยางแดง
46.86
47.95
49.07
32.81
34.30
35.55
30.24
31.60
32.90
29.17
30.86
34.42
47.79
49.39
49.48
  บ้านปลายคลอง
44.80
0.00
0.00
30.86
0.00
0.00
29.25
0.00
0.00
24.25
0.00
0.00
32.29
0.00
0.00
  บ้านหนองปลาซิว
56.22
54.61
55.90
39.34
38.83
40.93
37.18
35.65
37.50
38.12
35.47
39.24
42.42
41.14
43.39
  ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
54.85
54.61
55.90
38.38
38.83
39.93
35.89
35.65
37.50
35.28
35.47
39.24
41.10
41.14
43.14
  บ้านหนองปลาซิว
46.78
45.29
46.58
38.89
38.13
39.12
36.91
35.55
37.12
35.69
32.73
36.34
39.57
37.93
39.79