รายงานเป็น excel

โรงเรียน
รายการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการคำนวณ
ด้านการให้เหตุผล
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
1 บ้านสุ่งเจริญ
44.35
47.76
47.46
36.60
41.30
40.47
0.00
0.00
0.00
40.47
44.53
43.97
2 วัดดอนทอง
44.35
47.76
47.46
36.60
41.30
40.47
0.00
0.00
0.00
40.47
44.53
43.97
3 บ้างหนองขาหยั่ง
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
4 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
5 บ้านเขาหินซ้อน
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
6 บ้านห้วยตะปอก
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
7 บ้านหนองปลาซิว
46.54
46.00
46.46
44.99
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
45.77
45.82
45.70
8 บ้านปลายคลอง
45.13
0.00
0.00
57.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.10
0.00
0.00
9 บ้านหนองปลาซิว
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.40
49.48
10 บ้านท่าทองดำ
30.71
52.73
53.18
25.00
47.89
47.19
26.60
47.57
48.07
27.44
49.39
49.48
11 บ้านยางแดง
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
12 บ้างหนองขาหยั่ง
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
13 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
14 บ้างหนองขาหยั่ง
51.60
51.94
52.67
37.54
38.38
37.75
44.01
44.98
45.31
44.39
45.10
45.25
15 บ้านหนองปลาซิว
53.82
51.94
52.67
38.58
38.38
37.75
46.14
44.98
45.31
46.18
45.10
45.24