โรงเรียน
รายการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ด้านการใช้ภาษา
ด้านการคำนวณ
ด้านการให้เหตุผล
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
เขต
สังกัด
ประเทศ
วัดบางกระเจ็ด
65.00
25.00
55.00
33.00
22.00
11.00
55.00
22.00
11.00
44.00
55.00
66.00
บ้างหนองขาหยั่ง
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
บ้านห้วยตะปอก
44.74
46.00
46.46
43.47
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
44.10
45.82
45.70
บ้านหนองปลาซิว
46.54
46.00
46.46
44.99
45.64
44.94
0.00
0.00
0.00
45.77
45.82
45.70
บ้านปลายคลอง
45.13
0.00
0.00
57.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51.10
0.00
0.00
บ้านหนองปลาซิว
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.40
49.48
บ้านท่าทองดำ
30.71
52.73
53.18
25.00
47.89
47.19
26.60
47.57
48.07
27.44
49.39
49.48
บ้างหนองขาหยั่ง
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
52.10
52.73
53.18
45.60
47.89
47.19
45.68
47.57
48.07
47.79
49.39
49.48
บ้างหนองขาหยั่ง
51.60
51.94
52.67
37.54
38.38
37.75
44.01
44.98
45.31
44.39
45.10
45.25
บ้านหนองปลาซิว
53.82
51.94
52.67
38.58
38.38
37.75
46.14
44.98
45.31
46.18
45.10
45.24