หน้าแรกAT21 : Assessment Teacher 21 version 1.0.0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

  AT21 คือระบบทะเบียนคุมรายงานผลการประเมินรายปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่ (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)


การประเมิน ปี 2565 

เลือกปี >  1 |  2 |  2558 |  2559 |  2560 |  2561 |  2562 |  2563 |  2564 |  2565 |  3 |


อำเภอพนมสารคาม


อำเภอราชสาส์น


อำเภอบางคล้า


อำเภอคลองเขื่อน


อำเภอสนามชัยเขต


อำเภอแปลงยาว


อำเภออำเภอท่าตะเกียบครู คศ.1   1 คน มกราคม  -  คน กรกฎาคม -  คน
ครู คศ.2    -  คน กุมภาพันธ์   -  คน สิงหาคม  -  คน
ครู คศ.3    - คน มีนาคม -  คน กันยายน - คน
ครู คศ.4    - คน เมษายน -  คน ตุลาคม  -  คน
  พฤษภาคม -  คน พฤศจิกายน  -  คน
  มิถุนายน 1  คน ธันวาคม -  คน